Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana         01 522 3717
SL EN

PRAVILA

HEMATOLOŠKO LABORATORIJSKO ZDRUŽENJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen

S temi pravili člani Hematološkega laboratorijskega združenja določijo organizacijo društva, namen delovanja ter cilje, za katere se s svojim delovanjem zavzemajo, organe društva, njihova pooblastila in način odločanja, opredelijo članstvo v društvu ter druga vprašanja, pomembna za delo društva.


2. člen

Ime društva je: Hematološko laboratorijsko združenje (v nadaljnjem besedilu: društvo).

Društvo je pravna oseba.

Sedež društva je v Ljubljani, Klinični oddelek za hematologijo, Zaloška 7.


3. člen

Društvo je prostovoljno združenje ljudi, ki se združujejo zato, da razširjajo znanje o laboratorijski diagnostiki v hematologiji, tako da lajšajo in vzpodbujajo sodelovanje med laboratorijskimi delavci in drugimi kvalificiranimi osebami, ki se zanimajo za laboratorijsko diagnostiko v hematologiji.


4. člen

Območje delovanja društva je Republika Slovenija.


5. člen

Društvo ima pečat okrogle oblike.


6. člen

Društvo predstavlja in zastopa v Republiki Sloveniji in v tujini predsednik upravnega odbora.

II. DEJAVNOST DRUŠTVA


7. člen

Društvo se ne zavzema za politične cilje in ni vezano na nobeno vero, stranko, sekto, organizacijo in kakršnokoli drugo obliko organiziranja.


8. člen

Namen združevanja v društvo in delovanja v njem je posredovati do sedaj in v bodoče pridobljena znanja in izkušnje vsem, ki želijo prispevati svoj delež s sodelovanjem pri pridobivanju - razširjanju znanja na področju laboratorijske diagnostike v hematologiji.

Društvo v stikih z javnostjo nastopa kot celota.


9. člen

  Cilji društva so:
 • izvajanje, podpiranje, usmerjanje in organiziranje strokovnega dela na področju laboratorijske diagnostike v hematologiji in transfuziologiji.
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji kongresov, simpozijev, strokovnih sestankov in drugih oblik stalnega izobraževanja laboratorijskih tehnikov in strokovnih sodelavcev, v sodelovanju s Hematološko sekcijo Slovenskega zdravniškega društva in Kliničnim oddelkom za hematologijo Kliničnega centra.
 • sofinanciranje oziroma štipendiranje študijskih obiskov, udeležb na kongresih in drugih oblik izobraževanja laboratorijskih tehnikov in drugih strokovnih sodelavcev doma in v tujini.
 • nakup oziroma pomoč članom društva pri nakupu strokovne literature in učnih pripomočkov za izvajanje dejavnosti društva.
 • pomagati širiti splošno zavest o pomenu laboratorijske diagnostike bolezni krvi in kostnega mozga ter pomagati poglobiti znanja na tem področju z organizacijo predavanj, objavljanjem informacij v sredstvih javnega obveščanja, izdajanjem posebnih informacij in aktivnim sodelovanjem v vseh javnih razpravah s tega področja.
 • organizirati in izvajati teoretičen in praktičen pouk laboratorijskih tehnikov za področje hematologije.
 • vzpostaviti in vzdrževati stike z drugimi ustanovami ali društvi po vsem svetu, ki se ukvarjajo s podobnim področjem oziroma programom dela

III. ČLANSTVO


10. člen

Član društva lahko postane vsak, ki želi sodelovati pri delovanju društva in je ustrezno usposobljen, ima ustrezno kvalifikacijo, to so predvsem zdravstveni in drugi delavci, ki so zainteresirani za laboratorijsko diagnostiko bolezni krvi in kostnega mozga. Člane sprejema upravni odbor društva na podlagi pisne pristopne izjave.

Pridruženi član lahko postane vsak, ki želi pomagati pri delovanju društva. Pridruženi član je lahko tudi tujec. Pravice in obveznosti se uredijo s posebnim aktom.


11. člen

  Pravice članov društva so:
 • da sodelujejo pri vseh oblikah dela društva;
 • da volijo in so voljeni v organe društva.


12. člen

  Dolžnosti članov so:
 • da z osebnim zgledom delujejo pri uresničevanju programa društva;
 • da sodelujejo pri delu v organih društva, v katere so izvoljeni;
 • da se ravnajo v skladu s sprejetim programom delovanja društva;
 • da plačujejo članarino;
 • da varujejo ugled društva.

Člani plačajo letno članarino, ki jo določi občni zbor na predlog predsednika društva. V posebnih primerih lahko občni zbor posameznega člana oprosti plačila letne članarine. Članarino je potrebno plačati prvega januarja za tekoče leto. V koliko članarina ni plačana do 1. maja tekočega leta, izgubi član avtomatsko vse pravice glasovanja do tedaj, ko nakaže letno članarino.


13. člen

  Članstvo v društvu preneha:
 • s prenehanjem rednega izpolnjevanja prevzetih nalog;
 • z izstopom;
 • z izključitvijo zaradi grobega kršenja določb statuta. O izključitvi odloča častno razsodišče;
 • s smrtjo.

IV. ORGANIZACIJA IN DELO DRUŠTVA


14. člen

  Organi društva so:
 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče.


15. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in voli ter razrešuje vse ostale organe.

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor se sestaja na rednih ali izrednih sejah. Redno sejo občnega zbora sklicuje upravni odbor društva najmanj enkrat letno.

OIzredno sejo občnega zbora skliče upravni odbor na lastno pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali na pobudo 1/3 članov društva.

Upravni odbor mora sklicati izredno sejo občnega zbora v roku enega meseca po prejemu zahteve za njegov sklic. Če upravni odbor v tem roku ne skliče občnega zbora, ga lahko skliče pobudnik.

Sklic seje rednega ali izrednega občnega zbora mora biti obenem z dnevnim redom na primeren način objavljen najmanj teden dni pred datumom seje.


16. člen

  Občni zbor na rednih sejah:
 • sklepa o dnevnem redu;
 • razpravlja in sprejema poročila organov društva;
 • sprejema program delovanja društva;
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila ter druge akte društva;
 • voli in razrešuje organe društva;
 • sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto;
 • potrjuje zaključni račun za preteklo leto;
 • odloča o prenehanju društva;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Občni zbor na izredni seji razpravlja in sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican.


17. člen

Občni zbor lahko veljavno sklepa, če je ob pričetku seje prisotnih več kot polovica članov društva.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar zbor veljavno sklepa, če je na seji prisotnih najmanj 1/3 članov društva, vendar ne manj kot 10 članov.

Občni zbor odloča z večino glasov navzočih članov, razen če zbor odloča o spremembi pravil ali o prenehanju društva, ko mora za odločitev glasovati večina vseh članov društva.

Zaradi racionalnosti dela se občni zbor lahko sestaja po delih in obravnava posamezne zadeve. Odločitve pa sprejema le v skladu s 3. odst. tega člena.


18. člen

Občni zbor začne predsednik upravnega odbora in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

Zbor po potrebi izvoli še druge organe, ki jih potrebuje za svoje delo.

Ob poteku zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, dva overovatelja in zapisnikar.


19. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora. Sestavlja ga 5 (pet) članov, ki izmed sebe izvolijo tajnika in blagajnika.
Predsednika društva in upravnega odbora izvolijo člani društva z večino glasov. Mandat članov upravnega odbora je 4 (štiri) leta in se lahko neomejeno ponevi.

Če med trajanjem mandata iz kakršnega koli razloga članu upravnega odbora preneha članstvo v njem, lahko upravni odbor v svoje vrste vključi novega člana. Novega člana mora na prvem naslednjem občnem zboru ta potrditi. Mandat priključenega člana upravnega odbora traja do poteka rednega mandata upravnega odbora.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.


20. člen

  Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
 • upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma;
 • sklicuje občni zbor in zanj pripravlja poročilo o delu, finančni načrt, zaključni račun, predloge sklepov zbora, predloge aktov ipd.;
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje društva;
 • skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, opredeljenih v pravilih društva;
 • ugotavlja morebitne kršitve pravil in drugih aktov društva ter predlaga občnemu zboru ustrezne ukrepe;
 • opravlja druge naloge, ki so nujno potrebne za nemoteno delo društva.


21. člen

Upravni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov upravnega odbora. Iz razlogov racionalnosti lahko opravi upravni odbor korespodenčno sejo. Na takšni seji je mogoče sprejeti veljavne sklepe, če nihče od članov odbora ne zahteva ustnega posvetovanja. Sklep je potrebno zapisati in ga na prvi naslednji redni seji odbora potrditi.


22. člen

Predsednik upravnega odbora, ki je tudi predsednik društva, predstavlja in zastopa društvo, sklicuje seje odbora jih vodi, skrbi za uresničevanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora. Predsednik je izvoljen za štiri leta in je lahko ponovno izvoljen.
Tajnik društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti z vsemi njegovimi pooblastili, skrbi za zakonitost in urejeno delovanje društva, je zadolžen za organizacijo sej občnega zbora in sej upravnega odbora ter nadzornega odbora.

Blagajnik vodi evidenco zbranih prostovoljnih prispevkov in evidenco premoženja društva ter skrbi za njegovo finančno - materialno stanje.

Člani upravnega odbora prevzemajo operativne naloge, povezane z delovanjem društva.


23. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let in so lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni odbor nadzira izvajanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora, njihovo usklajenost s pravili in drugimi akti društva, uresničevanje in varstvo pravic in dolžnosti članov ter finančno-materialno poslovanje društva.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani in če vsaj dva člana glasujeta za predlog sklepa.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora o svojem delu poročati na vsaki redni seji.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora, lahko pa se udeležujejo njegovih sej in morajo biti nanje vabljeni.

Če članu nadzornega odbora iz kakršnega koli razloga preneha mandat, se za njegovo nadomestitev smiselno uporabljajo določbe teh pravil o nadomestitvi člana upravnega odbora.


24. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let in so lahko ponovno izvoljeni. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Častno razsodišče vodi postopek ugotavljanja kršitve in izreka ukrepe.

Častno razsodišče veljavno sklepa, če so navzoči vsi njegovi člani, sklep pa je sprejet, če zanj glasuje večina članov. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.


25. člen

Postopek ugotavljanja kršitve ureja poseben pravilnik.

  Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe;
 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep častnega razsodišča lahko prizadeti član v roku 15 dni vloži ugovor na občni zbor, ki o zadevi dokončno odloča.

V. INFORMIRANOST O DELU DRUŠTVA


26. člen

Informiranje članov društva in javnosti mora biti pravočasno, objektivno in razumljivo.


27. člen

Vsi člani društva imajo pravico biti obveščeni o delu in poslovanju društva in vseh njegovih organov. Člani društva se obveščajo tako, da so zapisniki sej vseh organov dostopni na vpogled vsem članom društva.

Člani društva lahko zahtevajo v ustni ali pisni obliki informacije od organov društva o zadevah, ki jih zanimajo, organ pa jim je dolžan odgovoriti v 15 dneh od prejete zahteve.


28. člen

Širša javnost se informira o delu društva tako, da so seje organov društva javne, razen seje častnega razsodišča, ter tako, da se sklepe pomembne za širšo javnost, objavi v sredstvih javnega obveščanja.


29. člen

Za informiranost članov društva in javnosti je odgovoren predsednik društva.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE


30. člen

  Društvo se financira s:
 • članarino članov;
 • sponzorji;
 • dohodki od dejavnosti društva in naslova materialnih pravic.

Upravni odbor razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela, ki ju sprejme občni zbor.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.


31. člen

Finančno poslovanje društva poteka preko žiro računa pri Agenciji Republike Slovenija za plačilni promet.

Odredbodajalci - podpisniki finančnih nalogov so predsednik, tajnik in blagajnik upravnega odbora društva.

Finančno poslovanje društva je javno. Vsak član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

VII. KONČNE DOLOČBE


32.člen

  Društvo preneha delovati:
 • s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino vseh prisotnih;
 • po samem zakonu.


33. člen

Sredstva in premoženje društva po njegovem prenehanju preidejo na Hematološko sekcijo Slovenskega zdravniškega društva.


34. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme ustanovni občni zbor društva in potrdi pristojni upravni organ.

 

Tajnik društva: Ivanka Nerad

Predsednik društva: Hermina Čibej